Selecteer een pagina

LANDJE VAN FLEUR

Locatie: Kerspelweg 7 te Hoogkarspel

LANDJE VAN FLEUR

Locatie: Kerspelweg 7 te Hoogkarspel

 6 juni 2024

Op 6 juni 2024 is een nieuwsbrief verspreid waarin onder meer is ingegaan op het conceptplan, de stand van zaken en het vervolg. Deze nieuwsbrief kunt u hieronder downloaden. Naar verwachting wordt het plan voor het Landje van Fleur medio juli 2024 aan het college van B&W voorgelegd.

13 november 2023

Naar aanleiding van een vraag van een van de aanwezige omwonenden op de participatie avond d.d. 11 oktober 2023 hebben wij verzuimd het antwoord correct in het verslag op te nemen.

In overleg met de vraagsteller hebben wij besloten het verslag aan te vullen met:
De hoogst berekende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai bedraagt 61 dB. Er wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB voor wegverkeerslawaai”.

11 oktober 2023

Op woensdag 11 oktober jongstleden vond van 19.30 tot 22.00 uur de tweede informatiebijeenkomst plaats in Café De Paus te Lutjebroek. Tijdens deze informatiebijeenkomst hebben wij de aanwezigen geïnformeerd over de status, de doorgevoerde aanpassingen naar aanleiding van de eerste informatiebijeenkomst en de planning. Er was aansluitend uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven. Vertegenwoordigers van de gemeente en een stedenbouwkundige waren hierbij aanwezig. De avond is bezocht door circa 130 personen. Van deze avond wordt een verslag gemaakt welke binnenkort beschikbaar is op deze site, naar verwachting binnen 2 weken.

De opgehaalde informatie zal intern worden besproken bij de gemeente Drechterland en worden getoetst om te kijken welke mogelijkheden wel en niet kunnen in het vervolgproces. Wij houden u op de hoogte over het vervolg.

29 september 2023

Op 10 mei jl. vond de eerste inloopavond plaats. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om alle reacties te beoordelen, met de gemeente te bespreken en in het plan te verwerken. Wij willen graag de stand van zaken en verdere proces graag met u delen.

Inloopavond
Geïnteresseerden nodigen wij graag uit voor een inloopavond op woensdag 11 oktober 2023 in Café De Paus te Lutjebroek. Inloop vanaf 19:00, aanvang presentatie 19:30.

Voor verdere informatie verwijzen u graag naar de uitnodigingsbrief.

28 september 2023

Als gevolg van de beoogde ontwikkeling van de percelen Kerspelweg 7 gaan wij een aantal onderzoeken uitvoeren. Een van de onderzoeken gaat over de toename van het aantal gemotoriseerde verkeersbewegingen.

In de straten Rozemarijn, Majoraan en Laurier worden verkeerstellingen gehouden. De bewoners van voornoemde straten die in de nabijheid wonen van de telpunten zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

11 juli 2023

Namens de gemeente Drechterland heeft wethouder Marcel ten Have namens het college van Gemeente Drechterland op 11 juli 2023 de anterieure overeenkomst gesloten inzake het project Landje van Fleur.

https://www.drechterland.nl/actueel/overeenkomst-landje-van-fleur-getekend/

16 juni 2023

Wij willen u graag nader informeren over de laatste ontwikkelingen rondom het woningbouwplan Landje van Fleur in Hoogkarspel. Het Landje van Fleur is gelegen langs de Kerspelweg en de N505 en gaat volgens de laatste plannen ruimte bieden aan 92 woningen.

Principeverzoek
Voorafgaand aan het indienen van het principeverzoek bij de gemeente Drechterland heeft er op 10 mei jl. een participatiemoment in de vorm van een inloopavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond hebben wij geconstateerd dat er een sterke voorkeur voor Variant B was. Naar aanleiding van de reacties hebben wij een nieuwe variant gemaakt op basis van Variant B en een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Nieuwe variant 
In de nieuwe Variant C zijn levensloopbestendige seniorenwoningen en beneden-bovenwoningen voor starters en senioren toegevoegd. Ook voldoet deze Variant C aan de in maart 2023 gesloten Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord. Hierin zijn richtlijnen opgenomen over onder andere het realiseren van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. In het plan waren overigens al sociale huurappartementen opgenomen.

Besluit gemeente 
Het college van Gemeente Drechterland heeft op 12 juni 2023 een positief besluit genomen met betrekking tot het principeverzoek Variant C.

Planning
Het proces zit momenteel in de initiatieffase. Zodra wij richting de haalbaarheidsfase gaan, zullen wij u opnieuw informeren.

12 mei 2023

Projectontwikkelaar STED Development B.V., hierna geduid als de projectontwikkelaar, is voornemens om op de locatie Kerspelweg 7 te Hoogkarspel woningbouw te realiseren. Hier is momenteel bloembollenbedrijf W.K. Fleurs B.V. gevestigd. Als projectontwikkelaar vinden wij het belangrijk om de omwonenden te betrekken bij de planvorming. Op deze website vindt u meer informatie over dit participatieproces.

STED Development uit Alkmaar heeft eerder een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar herontwikkeling van het huidige bloembollenbedrijf aan de Kerspelweg naar woningbouw. Hieruit is een woningbouwplan ontwikkeld, met als naam ‘Landje van Fleur – Bloemrijk Wonen!’, een verwijzing naar de huidige bedrijfsnaam en activiteiten van de locatie. Onze ambitie is om tot een onderscheidende, hoogwaardige en duurzame ontwikkeling te komen. Hiertoe zijn twee conceptplanvarianten uitgewerkt. Beide varianten bestaan uit woningen voor verschillende doelgroepen zoals starters, alleenstaanden met of zonder kinderen, gezinnen en ouderen.

Participatie

Wij staan nog aan het begin van de planvorming en vinden het belangrijk om de omgeving in een vroegtijdig stadium bij dit initiatief te betrekken. Daartoe is huis-aan-huis bij 300 omwonenden een uitnodiging voor een participatie-inloopavond op woensdag 10 mei 2023 in Café-Restaurant Bantam in Hoogkarspel bezorgd. Daarin werd tevens het participatieproces beschreven. Hieronder vindt u de betreffende omwonendenbrief.

Inloopavond 10 mei 2023

Op woensdag 10 mei jongstleden vond van 19.30 tot 21.30 uur de informatiebijeenkomst plaats in Café-Restaurant Bantam aan Streekweg 202 in Hoogkarspel. Tijdens deze inloopavond hebben wij de aanwezigen geïnformeerd over het initiatief en kreeg men uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven. Vertegenwoordigers van de gemeente en een stedenbouwkundige waren hierbij aanwezig. De avond is bezocht door circa 125 personen.

Binnen het participatieproces zijn aan de aanwezigen, de in de uitnodiging aangekondigde drie vragen voorgelegd geldend voor beide conceptplanvarianten:

  • Wat spreekt u aan?
  • Wat spreekt u minder aan?
  • Welke kansen ontbreken er?

Van deze avond wordt een verslag gemaakt welke ter besluitvorming wordt meegezonden aan het college van B&W. De opgehaalde informatie zal intern worden besproken bij de gemeente Drechterland en worden getoetst om te kijken welke mogelijkheden wel en niet kunnen in het vervolgproces. Alleen als het college van B&W positief besluit op het principeverzoek kunnen wij verder met de procedure. Wij houden u op de hoogte over het vervolg.

Indien u zich heeft aangemeld voor de inloopavond van woensdag 10 mei 2023 ontvangt u automatisch de nieuwsbrief omtrent het participatietraject van Landje van Fleur. Zo niet, dan kunt u zich hieronder alsnog opgeven. Wij houden u dan via de mail op de hoogte. Met uw aanmelding geeft u de projectontwikkelaar toestemming om uw gegevens hiervoor te verwerken. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar info@steddevelopment.nl.

Ja, ik meld mij graag aan voor de nieuwsbrief van 'Landje van Fleur'

Luchtfoto Kerspelweg 7 te Hoogkarspel